Doktorand i sportteknologi och kvalitetsteknik

Website Mittuniversitetet

Mittuniversitetet, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri. Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för funktionsnedsatta och additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling. Centret har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer att beröra samspelet mellan människa, utrustning och omgivning. Arbetet kommer huvudsakligen att handla om skilda aspekter inom hållbarhet rörande hela kedjan från råvara till färdig produkt inom sport, idrott och friluftsliv. Till detta läggs även aspekter som användning, återanvändning av produkter samt återvinning av uttjänta produkter. Detta är en viktig del av den samhällsutveckling mot ett mer cirkulärt tänkande inom materialbruk och de affärsmodeller som kan komma därur.

Doktoranden förväntas arbeta med metod- och modellutveckling inom främst området återanvändning/återbruk av utrustning. En avgörande faktor för om återbruk skall vara attraktivt för användare är hur produktens funktionalitet förändrats över en tid av bruk. Frågor som ställs rör då en produkts restvärde och kvarvarande funktionalitet och hur en brukare ställer sina krav. En metod som kommer att användas är experimentella försök i kombination med LCA-analys.

Arbetet kommer att bedrivas inom projektet ”MISTRA – Sport & Outdoors”, Mistra Sport & Outdoors | Mistra

Doktoranden anställs på heltid och ska ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en licentiatuppsats. Andelen forskarutbildning uppgår till minst 80 procent av tiden medan annan institutionstjänstgöring kan uppgå till 20 procent och innefatta undervisning.

Behörighet och bedömningsgrund
Vi efterfrågar sökanden som studerat maskinteknik, materialteknik, produktutveckling, ekoteknik eller liknande.  Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng inom något av ovan nämnda ämnen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete och projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Erfarenheter inom modellering, simulering, LCA, sensorik, biomaterial, samt av experimentell verksamhet är meriterande, liksom erfarenheter av vetenskapligt arbete. Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. Eftersom en viss del undervisning kan ingå i anställningen är goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både tal och skrift, önskvärda. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning och tillträde: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier (som mest 2,5 års heltidsanställning vid 80% forskarstudier) och beräknas leda fram till en licentiatexamen i forskarutbildningsämnet Sportteknologi och kvalitetsteknik. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde efter överenskommelse.

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Fredrik Ståhl, fredrik.stahl@miun.se, tfn 010-142 84 64 och centrumledare Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se, tfn 010-142 83 01.
Se även Sports Tech Research Centres hemsida www.miun.se/sportstechresearchcentre.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde och beskrivning av visioner och mål enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 29 januari 2021.

To apply for this job please visit miun.varbi.com.