Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management

Website Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som värnar om kvalitet, engagemang och nytänkande. Här är det korta kommunikations- och beslutsvägar mellan ledning och verksamhet och som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor som har olika bakgrund.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att bedriva och utveckla undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår arbete med utveckling och kvalitetssäkring av utbildning, samt kursadministrativa uppgifter. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom sportmanagementprogrammet vid GIH, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan förekomma.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva utbildning och forskning inom, i huvudsak, följande sport management-områden: (1) idrottens roll och betydelse i samhället ur ett mångfaldsperspektiv, där frågor om rättvisa, politik, demokrati och hållbar utveckling framträder, och/eller (2) ledning, organisering, styrning och utveckling av idrottsverksamhet.

Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska, på avancerad nivå på engelska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen inom område av relevans för sport management.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:

 • Mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, kunskaper inom de sport management-områden som nämns ovan, samt kompetens att bedriva utbildning och forskning inom dessa.
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom samarbetsförmåga, helhetssyn, förmåga att strukturera, självständighet, samt ett utvecklingsinriktat förhållninggsätt.
 • Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med idrottsorganisationer och det omgivande samhället samt företrädare för forskningsfältet nationellt och internationellt.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet av betydelse för anställningens arbetsuppgifter.
 • Vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Varaktighet/Arbetstid

Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde 16 augusti 2021, eller enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (kan ingå i CV),
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 5 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan (kan ingå i CV).

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 24 januari 2021.

Ref GIH 2020/563

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Kontaktpersoner

Joakim Åkesson, Biträdande prefekt för sektionen för Sport Management, 08-120 537 27, joakim.akesson@gih.se

Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S, 08-120 538 16, kerstin.hamrin@gih.se

Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST, 08-120 538 17, marjan.ponten@gih.se

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.